Algemene voorwaarden

OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST
Mantelovereenkomst

De ondergetekenden:
Naam:
Adres:
Vestigingsplaats:
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
BTW-nummer:

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam:
Hierna gezamenlijk als ieder afzonderlijk te noemen:
“Lessee”

En

Naam: Superlease Holland B.V.
Adres: Reinier de Graafweg 2a
Vestigingsplaats: 2625 DA DELFT
Hierna te noemen:
“Lessor”

a. lessee zich het gebruik van één of meerdere auto's wil verschaffen en lessor bereid is de auto's, nadat zij daarvan de eigendom heeft verworven, door middel van operationele lease aan lessee in gebruik te geven
b. voor elke auto een 'individuele lease-overeenkomst' zal worden opgemaakt
c. partijen hun respectieve rechten en verplichtingen met betrekking tot de lease-overeenkomsten wensen vast te leggen in deze overeenkomst.
zijn als volgt overeengekomen:

1. Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van operationele lease maken onverbrekelijk deel uit van deze overeen-komst en zijn van toepassing op elke individuele lease-overeenkomst, die na ondertekening van deze overeenkomst tussen partijen wordt gesloten. Bedoelde algemene bepalingen zijn bij deze overeenkomst gevoegd. Lessee verklaart deze te hebben ontvangen en in te stemmen met de inhoud ervan.

2. Individuele lease-overeenkomst
Telkens wanneer lessee tot het leasen van een auto wenst over te gaan, wordt een individuele lea-se-overeenkomst/bestelformulier opgemaakt. Het formulier vermeldt de gewenste specificatie van de auto en het eveneens door lessee opgegeven aantal te rijden kilometers per jaar. Overige (eventueel pas later bekende) gegevens worden vastgelegd in een aanhangsel, voorzien van het nummer van deze overeenkomst en een volgnummer, dat eveneens onverbrekelijk deel uitmaakt van de individuele lease-overeenkomst. Door mede-ondertekening van het formulier door lessor komt de individuele lease-overeenkomst tot stand.

3. Basisgegevens van de auto
Voor de lease-auto's zullen (per categorie) de volgende basisgegevens gelden:
Deze gegevens zijn niet van toepassing indien anders overeengekomen.

Brandstofsoort
Benzine: 60 maanden of 160.000 km
LPG: 60 maanden of 160.000 km
Diesel: 60 maanden of 160.000 km

4. Verzekering
De auto's zullen worden verzekerd tegen WA en cascoschade bij de verzekeringsmaatschappij.
De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn:
Lessee verklaart ermee bekend te zijn, dat op het bij de verzekering af te geven internationaal verzekeringsbewijs (de zg. 'groene kaart) de gebieden zijn aangegeven waarvoor de verzekering geldt (zie ook artikel 13 en 15 van de algemene voorwaarden).
Lessee is verzekeringnemer, lessor de verzekerde. Lessor zal de premies voor en namens lessee voldoen en door middel van het leasetarief op lessee verhalen.
Indien lessee de auto zelf verzekert gelden naast bovenstaande voorwaarden:
De auto's zullen worden verzekerd tegen WA en cascoschade bij (de door lessee opgegeven) verzekeringsmaatschappij:…………………..
Van toepassing is de 'akte van cessie schadepenningen/rechten', nummer ..... , d.d. .....

5. Overdracht van rechten
De lease-auto's zullen door lessor worden verpand aan Derden
Lessee verklaart zich hiermee bekend en bevestigt dat hij de auto('s) voor Derden als pandhoudster zal houden. Voorts verklaart lessee zich ermee bekend dat alle rechten van lessor die voortvloeien uit deze overeenkomst eveneens zullen worden verpand aan de bovenvermelde financiële instelling.

6. Automatische incasso / Facturatie
Lessee verleent machtiging aan lessor om alle vorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, alsmede van de individuele lease-overeenkomsten, van zijn bankrekening nummer af te schrijven, zulks in overeenstemming met de richtlijnen voor bankgiro bedrijfsincasso. De facturen zullen digitaal verstuurd worden.
IBAN rekeningnummer: 
Email adres voor facturatie:

7. Duur van de overeenkomst
Deze mantelovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan door elk van de partijen door middel van een aangetekend schrijven worden beëindigd. De beëindiging van de mantelovereenkomst houdt niet de beëindiging van de lopende lease-overeenkomsten in. Voor alle op het moment van beëindiging lopende lease-overeenkomsten blijven de bepalingen, waaronder de in artikel 1 genoemde algemene voorwaarden, onverminderd van kracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN 'Operationele lease-overeenkomst'

1. Definities
Lessor: de besloten vennootschap Superlease Holland, gevestigd en kantoor houdend te Reinier de Graafweg 2a, 2625 DA te Delft. Lessor heeft gedurende de gehele looptijd van de (individuele) lease-overeenkomst, de juridische eigendom van, alsmede het volledig economische belang bij de auto.
Lessee: de natuurlijke en/of rechtspersoon/-personen, die met lessor een of meerdere individuele lease-overeenkomst(en) aangaat/aangaan. Wanneer de individuele huurovereenkomst een of meerdere (rechts-)personen wordt aangegaan, zijn zij ieder hoofdelijk en voor het geheel tegenover lessor aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst.
Dealer: een door lessee en/of lessor aan te wijzen leverancier, genoemd in de individuele lease-overeenkomst.
Auto: de zaak/zaken die in de individuele lease-overeenkomst tussen partijen nader wordt/worden omschreven als onderwerp van de overeenkomst. Onder auto wordt tevens begrepen aangebrachte accessoires en onderdelen.
Individuele lease-overeenkomst/bestelformulier: de per auto op te maken overeenkomst, waarin de specificaties van de auto en de modaliteiten van de lease-overeenkomst worden vastgelegd. Het formulier wordt tevens gebruikt voor de bestelling van de auto bij de dealer. De individuele lease-overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin genoemde onopzegbare periode, alsmede voor het totaal aantal te rijden kilometers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle individuele lease-overeenkomsten.
Leasetermijn: het in de individuele lease-overeenkomst genoemde maandelijks te betalen bedrag, bestaande uit de componenten afschrijving, rentevergoeding, verzekering, schadeafhandeling, houderschapsbelasting, beheerskosten, alsmede kosten van onderhoud en reparatie. De leasetermijnen zijn per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.
Leaseperiode: de in maanden uitgedrukte onopzegbare periode van de individuele lease-overeenkomst. De leaseperiode neemt een aanvang op de datum van aflevering van de auto en eindigt na afloop van het aantal overeengekomen maanden, dan wel (indien eerder bereikt) het maximum te rijden aantal kilometers.
Maximum aantal kilometers: het aantal kilometers dat op grond van de technische specificaties van de auto mag worden gereden. Het maximum is aan vier categorieën gebonden.
Totaal aantal kilometers: het aantal kilometers dat op grond van de individuele lease-overeenkomst met de betreffende auto mag worden gereden. De (ten opzichte van de lease-overeenkomst) méér of minder gereden kilometers worden aan het einde van de leaseperiode afgerekend op basis van de werkelijk gereden kilometers tegen de overeengekomen prijzen, mits er binnen een marge van 10% kilometerafwijking gebleven wordt.

2. Toepasselijkheid en wijziging
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de tussen lessor en lessee gesloten mantelovereenkomst van operationele lease, alsmede de individuele lease-overeenkomsten en zijn van toepassing op alle offertes en lease-overeenkomsten van lessor. Afwijkende bepalingen en wijziging van de mantelovereenkomst en/of individuele lease-overeenkomsten zijn slechts van kracht indien schriftelijk vastgelegd in een zowel door lessor als lessee ondertekend aanhangsel.

3. Rechtsverhouding
De operationele lease-overeenkomst strekt ertoe om aan lessee, gedurende een vooraf overeengekomen periode en tegen de overeengekomen vergoeding, het gebruik van (een) bepaalde auto('s) te verschaffen, met volledig behoud van de eigendom van de auto('s) door lessor. Het kenteken van de auto staat op naam van lessor.

4. Duur van de lease-overeenkomst
Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 16 van deze voorwaarden, eindigt de lease-overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen looptijd in maanden, gerekend vanaf de terbeschikkingstelling van de auto.
Wanneer vóór het verstrijken van de looptijd in maanden, het totaal aantal te rijden kilometers zoals genoemd in de lease-overeenkomst wordt bereikt, kan lessee het gebruik van de auto voor de resterende maanden voortzetten, voor zover het voor een dergelijke auto geldende maximum kilometeraantal nog niet is bereikt.
Indien minder kilometers met de auto worden afgelegd dan in de lease-overeenkomst genoemd, heeft lessee het recht de overeenkomst te verlengen tot het moment dat het overeengekomen totaal aantal kilometers is verreden, doch met een maximum van 48 maanden. Voor de periode van het verlengd gebruik van de auto, blijven de bepalingen van de lease-overeenkomst onverkort van toepassing. Hercalculatie van de leaseprijs kan plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 6 en 7 van deze algemene voorwaarden.

5. Aflevering
De door lessor genoemde afleveringstermijn van de auto is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding levert geen verzuim op. Bij aflevering van de auto, die plaatsvindt bij de dealer, wordt een ontvangstbewijs opgemaakt. Deze 'afleverings-bevestiging' maakt deel uit van de lease-overeenkomst en vermeldt de definitieve gegevens van de auto. Voor het geval de voor aflevering gereed staande auto niet binnen een redelijke termijn door lessee in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden vijf dagen nadat aan lessee is kenbaar gemaakt dat de auto voor aflevering gereed staat. Na 1 november van elk kalenderjaar worden er geen nieuwe auto’s meer afgeleverd.

6. Leasetarief
In het leasetarief zijn uitsluitend begrepen de kosten, die als zodanig in de lease-overeenkomst zijn vermeld. De leaseprijs is door lessor berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het geschatte aantal kilometers dat met de auto zal worden gereden. Voor zowel méér als voor minder gereden kilometers vermeldt de lease-overeenkomst de verrekenprijs in euro cent per kilometer. De betreffende verrekening kan tussentijds plaatsvinden, onder andere aan de hand van de door lessee te verschaffen gegevens omtrent het daadwerkelijk aantal gereden kilometers. Voor het berekenen van de leaseprijs voor een deel van een maand wordt een kalendermaand gesteld op dertig dagen.

7. Aanpassing van het leasetarief
In de navolgende gevallen kan lessor het leasetarief tussentijds aanpassen:
a. indien zich tussen de datum van tariefsberekening en de datum van aflevering van de auto wijzigingen voordoen in de prijs van de elementen waaruit het leasetarief is opgebouwd
b. in geval van tussentijdse wijziging van de kosten van verzekering
c. in geval van tussentijdse wijziging van houderschapsbelasting en kentekenleges dan wel van andere wijzigingen in de belastingheffing
d. indien nieuwe (fiscale) wetgeving wijziging in de grondslag van de calculatie (met name de gecalculeerde restwaarde) veroorzaakt
e. indien tussentijds fiscale premies of subsidies in verband met het gebruik van de auto worden verleend
f. indien de kosten van onderhoud en reparatie met meer dan vijf procent sedert de ingangsdatum van de lease-overeenkomst c.q. de vorige wijzigingsdatum van de leaseprijs zijn gewijzigd. Bij berekening van de aanpassing zal worden uitgegaan van de betreffende indexcijfers van het C.B.S.
g. indien het werkelijk aantal gereden kilometers meer dan tien procent afwijkt van het in de lease-overeenkomst genoemde kilometrage. Kilometerverrekening volgens het meer- en minder gereden tarief is van toepassing binnen een marge van tien procent afwijking van het vooraf vastgestelde kilometrage.
g. indien het werkelijk aantal gereden kilometers meer dan tien procent afwijkt van het in de lease-overeenkomst genoemde kilometrage. Kilometerverrekening volgens het meer- en minder gereden tarief is van toepassing binnen een marge van tien procent afwijking van het vooraf vastgestelde kilometrage.
Het gewijzigde leasetarief gaat in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarop de wijzigingen zich heeft voorgedaan. Het uit de herberekening blijkende maandbedrag zal gelden vanaf de datum van ingebruikname van de auto en wordt verrekend met de eerder in rekening gebrachte leasetarieven. Indien gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst de maandelijkse leasetermijn op grond van bovengenoemde bepalingen wijzigt, kan geen der partijen daaruit het recht ontlenen de lease-overeenkomst tussentijds te beëindigen.

8. Betaling van de leaseprijs
Lessee dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te voldoen. De leasetermijn dienen steeds vóór de eerste dag van de betreffende maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening van lessor. De overige verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.
Lessee machtigt lessor om alle vorderingen te incasseren van zijn bankrekening, zulks in overeen-stemming met de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso. Voor elke niet-tijdige betaling is lessee aan lessor verschuldigd een rente van één procent per maand over het niet (tijdig) betaalde bedrag. Lessor is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van raadslieden, ook voor zover zij het liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke kosten die lessor in redelijkheid heeft gemaakt, met een minimum van vijftien procent van het verschuldigde bedrag.
Lessee is niet gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de lease-overeenkomst te beëindigen, indien de auto niet geheel aan de lease-overeenkomst beantwoordt of indien door al dan niet aan lessee te wijten omstandigheden geen gebruik van de auto kan worden gemaakt.

9. Kosten niet inbegrepen in het lease-tarief
Behalve het leasetarief komen voor rekening van lessee:
a. de kosten die niet blijkens vermelding in de lease-overeenkomst zijn inbegrepen in het maandelijkse leasetarief
b. de brandstofkosten en de kosten van een brandstof credit card
c. wassen, poetsen en reinigen van de auto
d. stallingskosten, parkeer- en tolgelden
e. reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin de auto door de fabrikant is geleverd
f. de reparatiekosten van een lekke band, wanneer band niet meer hersteld kan worden de kosten van de nieuwe band. De hoogte van de kosten wordt bepaald n.a.v. het restprofiel van de oude band.
g. reparatie van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen of banden, die het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer door lessee en/of de berijder
h. montage van accessoires, die op grond van wettelijke maatregelen en/of voorschriften, gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst noodzakelijk worden.
i. Het up to date houden van navigatiesystemen.

10. Vervangende auto
Indien en voor zover de lease-overeenkomst voorziet in het recht op een vervangende auto, zal lessor bij reparaties en onderhoudswerkzaamheden die niet binnen 24 uur kunnen worden uitgevoerd, gedurende de periode dat de auto niet ter beschikking van lessee is, de auto (laten) vervangen door een andere, van zo mogelijk gelijk of nagenoeg gelijk type. De eerste 24 uur zijn de kosten van vervangend vervoer voor rekening van lessee. De met de vervangende auto gereden kilometers zullen worden opgeteld bij het aantal gereden kilometers met de vervangen auto. De bepalingen van deze overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de vervangende auto. Indien de lease-overeenkomst niet voorziet in het recht op een vervangende auto, kan voor de duur van reparatie of onderhoud korter dan 24 uur vervangend vervoer ter beschikking worden gesteld, waarbij de werkelijke kosten volledig zullen worden doorberekend aan lessee. Indien de lessee de vervangende auto na gereed melding van de werkzaamheden langer heeft dan de dag waarop de auto gereed is gemeld. Heeft de lessor het recht de kosten door te belasten.

11. Internationale Hulpdienst
Indien en voor zover de lease-overeenkomst daarin voorziet, kan lessee zowel in Nederland als in het buitenland een beroep doen op professionele hulpdiensten bij pech aan of een ongeval met de auto. Gedetailleerde informatie omtrent de hulpdienst en aanwijzigingen hoe te handelen, wordt verstrekt aan lessee bij aflevering van de auto in de vorm van een brochure. Lessee verklaart de inhoud van de brochure te kennen. Uitsluitend indien en voor zover de lease-overeenkomst dit vermeldt, komen de door de hulpdienst gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangende auto voor rekening van lessor.

12. Brandstofkosten
Een lease-overeenkomst kan voorzien in het gebruik door lessee van een 'Brandstof credit card', waarmee brandstof kan worden gekocht. Instructies en aanwijzingen betreffende het gebruik van de 'Brandstof credit card' worden separaat verstrekt. Lessee verbindt zich deze stipt op te volgen bij het gebruik. Alle door lessor bij wijze van voorschot betaalde brandstofkosten komen voor rekening van lessee. Lessee is aansprakelijk voor alle gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van de 'Brandstof credit card'.

13. Gebruik van de auto
Lessee zal de auto (doen) gebruiken overeenkomstig de bestemming van de auto en ervoor zorgdragen, dat deze zich steeds in goede staat bevindt. Het is lessee niet toegestaan de auto te verhuren, te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren. Lessee mag de auto laten besturen door derden, althans voor zover het gezinsleden of werknemers van lessee betreft die in het bezit zijn van een geldig, voor de auto wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. Lessee zal ervoor zorgdragen, dat de auto niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor gebruik in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt. Gebruik van de auto in het buitenland is slechts toegestaan in die landen waar de voor de auto gesloten verzekering geldig is, zoals beschreven in de zogenaamde groene kaart.
Het aanbrengen van reclame of wijzigingen (daaronder begrepen accessoires en een trekhaak) op of aan de auto is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor. De kosten verbonden aan het aanbrengen van reclame of accessoires en het (bij beëindiging van de lease-overeenkomst) in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto, komen voor rekening van lessee. Voor gebruik in het buitenland voor een periode van meer dan vier onafgebroken weken is vooraf schriftelijke toestemming van de lessor vereist.
Het is lessee toegestaan een aanhangwagen of caravan te gebruiken, mits de geldende voorschriften van de fabrikant, de toepasselijke wettelijke bepalingen en het maximum laadvermogen in acht worden genomen.

14. Onderhoud en reparaties
Lessee verplicht zich de auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (laten) onderhouden. Lessor is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de auto verkeert. Lessee is gehouden lessor tot deze controle in de gelegenheid te stellen. Gebreken die het normaal gebruik van de auto verhinderen en die niet worden gedekt door de fabrieksgarantie en waarvan het ontstaan niet is te wijten aan lessee, geven lessor het recht de lease-overeenkomst tussentijds te beëindigen. Lessor zal in dat geval aan lessee de mogelijkheid bieden een nieuwe lease-overeenkomst met lessor te sluiten.
Lessee zal regelmatig het niveau van olie, koel- en remvloeistof, alsmede de spanning van de banden controleren en op peil brengen. Dit alles in overeenstemming met de voorschriften, zoals vermeld in het bij de auto behorende instructieboekje. Schade als gevolg van het niet goed nakomen van deze verplichting is voor rekening en risico van lessee.
Indien reparaties en onderhoudsbeurten niet uitgevoerd kunnen worden door het bedrijf dat door lessor daarvoor werd aangewezen, kan gebruik worden gemaakt van de diensten van een ander bedrijf, mits dat bedrijf officieel dealer van het betreffende automerk is.
Voor reparaties in het buitenland dient te allen tijde toestemming te worden gevraagd aan lessor. Reparaties in het buitenland uitgevoerd, dienen in eerste aanleg door lessee te worden betaald. Verrekening door lessor geschiedt op basis van het Nederlands prijsniveau van loonkosten en onderdelen, op basis van een factuur van de reparateur en het overleggen van de vervangen onderdelen. Een defect aan de kilometerteller van de auto dient binnen 24 uur aan lessor te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat.

15. Schade, diefstal en verzekering
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal lessor de auto verzekeren voor de gebruikelijke risico's (wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade, hulpdienst bij ongevallen en ongevalleninzittendendekking). De kosten van de verzekering zijn opgenomen in het lease-tarief. Lessee gaat akkoord met de verzekeringsvoorwaarden. Lessee is verplicht in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de auto, de verzekeringsmaatschappij en lessor binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, alsmede een volledig ingevuld schade-aangifteformulier te overleggen. In geval van diefstal dient de berijder te allen tijde proces-verbaal te laten opmaken en binnen 24 uur alle autosleutels, bescheiden en de (uitneembare onderdelen van) audio-, beveiligings- en communicatieapparatuur aan lessor terug te bezorgen. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat terugbezorgen. Lessee is verplicht direct na het ontstaan van de schade de auto voor taxatie aan te bieden en voor herstel van de schade de instructies van lessor stipt op te volgen.Onverminderd het bepaalde in artikel 21 van deze algemene voorwaarden geldt dat lessee in het geval van schade te allen tijde het in de overeenkomst vastgestelde bedrag aan eigen risico verschuldigd is, tenzij de ontstane schade geheel door een derde is vergoed. Direct na een schademelding dient lessee het 'eigen risico'-bedrag te voldoen aan lessor. Zodra de volledige vergoeding van de schade door (de verzekerings-maatschappij van) derden is komen vast te staan, zal lessor het 'eigen risico'-bedrag aan lessee restitueren. Schade aan of verlies van zich in de auto bevindende persoonlijke eigendommen van lessee komt voor rekening van lessee.
Bij verlies door diefstal van de auto, dan wel bij zodanige (aanrijdings-) schade, dat zij naar het oordeel van de assuradeuren niet herstelbaar is, eindigt de lease-overeenkomst.
De voorwaarden van de door lessor gesloten verzekeringspolissen worden op verzoek aan lessee ter beschikking gesteld en maken onderdeel uit van de lease-overeenkomst.

De aan het motorrijtuig bevestigde of daarin meegevoerde mobiele, apart van het motorrijtuig te gebruiken beeld-, geluids-, telecommunicatie-, en navigatieapparatuur (zoals mobiele telefoons en mobiele navigatieapparatuur) zijn van de dekking uitgesloten. Geintregeerde navigatieapparatuur die niet af fabriek is besteld, is eenmalig verzekerd tot een maximum van € 1000,-
Indien lessee de verzekering van de auto zelf wenst te verzorgen, zijn de kosten van verzekering niet inbegrepen in de leaseprijs. Lessee is verplicht vanaf de afleveringsdatum tot en met de datum van het einde van de lease-overeenkomst, dan wel de innamedatum, de auto te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico's terzake van de auto en wettelijke aansprakelijkheid, onder condities en bij verzekeraars ten genoege van lessor. Lessee zal op eerste verzoek lessor bewijs van premiebetaling en/of polis(sen) ter inzage geven. Lessee draagt ervoor zorg dat, door middel van een akte van cessie, lessor bij uitsluiting de rechthebbende is op de schadepenningen en tevens bevoegd is tot uitoefening van andere rechten en bevoegdheden onder de verzekeringsovereenkomst.

16. Voortijdige beëindiging
Lessee kan, ná het verstrijken van tenminste de helft van de overeengekomen looptijd van de lease-overeenkomst, de overeenkomst voortijdig beëindigen. Voorwaarden daarbij zijn, dat lessee zulks twee maanden van te voren schriftelijk kenbaar maakt en lessor schadeloos stelt. De hoogte van de schadeloosstelling zal door lessor alsdan worden vastgesteld, maar zal niet meer bedragen dan 35% van de som van de alsdan (tot aan de oorspronkelijke einddatum) nog resterende maandtermijnen op basis van een full operational leasetarief exclusief verrekening van een eventuele aanbetaling vermeerderd met de afkoopkosten van onze funder. De alsdan méér of minder gereden kilometers zullen worden verrekend.
Lessor kan de lease-overeenkomst per aangetekende brief of per deurwaardersexploot ontbinden en zich weer in het bezit van de auto (doen) stellen, onder andere indien:
a. lessee ondanks aanmaning in verzuim blijft binnen veertien dagen zijn verplichtingen uit een of meerdere lease-overeenkomst(en) na te komen
b. lessee surséance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de wet schuldsanering natuurlijke personen, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot failliet-verklaring doet of failliet wordt verklaard, Nederland metterwoon wil verlaten, zich in het buitenland wil vestigen, dan wel zijn bedrijf verkoopt, stil legt of liquideert
c. executoriaal beslag op (een deel van) het vermogen van lessee of op de auto mocht zijn of worden gelegd, dan wel een daarop gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval van justitieel beslag
d. lessee overlijdt of, in geval lessee een vennootschap onder firma is, door het overlijden van een vennoot de vennootschap ontbonden wordt
e. de verzekering van de auto door de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook wordt opgezegd
f. de auto buiten toedoen van lessor langer dan een maand uit de macht van lessee is
g. lessee bij het aangaan van de lease-overeenkomst onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen, op basis waarvan lessor de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten
h. zich andere omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van lessor met betrekking tot lessee of de auto in gevaar brengen.

In geval van ontbinding van deze overeenkomst is lessee gehouden lessor volledig schadeloos te stellen. In geval van ontbinding als genoemd in het vorige lid heeft lessor tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade en interessen, waaronder vergoeding van juridische en andere bijstand.

17. Beslag en maatregelen van derden
Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal lessee en/of berijder terstond laten blijken, dat niet lessee maar lessor eigenaar van de auto is. Indien de auto uit de macht van lessee mocht geraken, zal hij en/of berijder lessor daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf daartegen maatregelen treffen. Lessor kan de voor de bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijk geachte maatregelen ook zelf treffen. Lessee machtigt lessor hierbij deze maatregelen eventueel in naam van lessee te treffen.

18. Boetes
Alle van overheidswege opgelegde boetes (zoals bekeuringen, parkeerbelasting en schikkingen in verband met gepleegde strafbare feiten) zijn voor rekening van lessee en zullen door lessor worden verhoogd met de administratiekosten.

19. Inname van de auto en eindafrekening
Lessee is verplicht de auto bij beëindiging van de lease-overeenkomst schoon en in goede staat in te leveren bij lessor of op een door lessor aangegeven plaats. Bij inlevering van de auto ondertekenen dealer en lessee het innameformulier, waarop wordt aangegeven de kilometerstand, eventuele schades en de algehele staat waarin de auto zich op dat moment bevindt.
Bij inlevering geeft lessee tevens af de sleutels, het kentekenbewijs delen I, II en III, de groene kaart, het onderhoudsboekje en alle accessoires die zijn inbegrepen in de leasetermijn. Accessoires die niet zijn inbegrepen in de leasetermijn mogen door lessee worden verwijderd, indien verwijde-ring geen zichtbare schade tot gevolg heeft. Lessor is gerechtigd de herstelkosten en de extra waardevermindering van de auto ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan lessee in rekening te brengen. Als definitie voor schades die doorbelast worden geldt o.a.; deuken groter dan een euromuntstuk, deuken kleiner dan een euromuntstuk maar met lakschade en krassen langer dan 10 centimeter, alsmede reparatiekosten aan ruiten, spiegels, dashboard, bekleding, wieldoppen, antennes en alle overige onderdelen die met het voertuig te maken heeft.
Het geleasede voertuig mag bestikkerd worden. Bij inlevering van het voertuig dienst de bestikkering zorgvuldig en schadevrij verwijderd te zijn, indien de auto met bestikkering wordt ingeleverd zullen alle kosten die uit het verwijderen voortvloeien doorbelast worden.

Ook de kosten van vervanging van niet aan lessor teruggegeven autopapieren en autosleutels komen voor rekening van lessee.

Winterbanden:
Indien er winterbanden in het contract zijn opgenomen betreft dit, mits anders overeengekomen, 1 set gedurende de gehele looptijd. Bij inlevering van de auto dienen zowel de zomer- als de winterbanden bij de auto aanwezig te zijn, indien dit niet het geval is heeft de lessor het recht de kosten voor het ophalen van de winterbanden door te belasten. Indien de banden geleverd zijn door een bedrijf gekozen door de lessor is dit punt niet van toepassing.
Indien lessee aan het einde van de leaseperiode de auto niet inlevert, heeft lessor het recht de auto terug te vorderen en zonder ingebrekestelling van lessee vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering ontstane kosten, schaden en interessen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden vindt aan het einde van de lease-overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging, verrekening plaats van meer of minder gereden kilometers tegen het in de lease-overeenkomst genoemde tarief. Onder meer en minder kilometers wordt verstaan het verschil tussen het werkelijk aantal gereden kilometers en het aantal reeds in rekening gebrachte kilometers (het werkelijk aantal maanden dat de auto werd gebruikt, vermenigvuldigd met het overeengekomen aantal kilometers per maand). De met vervangende auto's gereden kilometers worden separaat conform de voorwaarden van het verhuurbedrijf afgerekend. Lessor bepaalt het aantal gereden kilometers aan de hand van de kilometerteller, tenzij lessor blijkt, dat deze kilometerteller een verkeerd aantal kilometers aanwijst, in welk geval lessor het aantal gereden kilometers op voor lessee bindende wijze door schatting vaststelt. Dit laatste geschiedt eveneens in geval van diefstal of verlies van de auto.

20. Koopovereenkomst
Indien en voor zover vermeld in de lease-overeenkomst heeft lessee het recht (maar niet de plicht) de auto na afloop van de lease-overeenkomst te kopen. Wanneer lessee van deze koopoptie gebruik wenst te maken, zal lessee dit tenminste twee maanden voor het einde van de lease-overeenkomst kenbaar maken aan lessor.
Indien de lease-overeenkomst een 'koopoptiebedrag' vermeldt, geldt het bedrag op het tijdstip van normale
beëindiging van de lease-overeenkomst (na de looptijd in maanden en het aantal kilometers als oorspronkelijk overeengekomen). Bij uitoefening van de koopovereenkomst zal eigendomsoverdracht plaatsvinden, indien lessee aan
alle verplichtingen, voortvloeiend uit de lease-overeenkomst en de koopovereenkomst heeft voldaan. Wanneer lessee binnen zeven dagen na de beëindiging van de lease-overeenkomst al haar verplichtingen en de volledige koopprijs niet heeft betaald, vervalt het kooprecht.

21. Aansprakelijkheid
Lessor is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de auto. Lessee vrijwaart lessor voor alle vorderingen die tegen lessor worden ingediend en voortvloeien uit of in verband gebracht worden met het bezit, het gebruik, dan wel de exploitatie van de auto en die niet voor vergoeding (door de verzekeringsmaatschappij) in aanmerking komen. Lessee is onder meer aansprakelijk voor:
a. schade aan en kosten van lessee en/of derden, die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van de auto en die niet door verzekeraars worden vergoed
b. kosten als gevolg van het niet tijdig betalen van belastingen en premies, tenzij deze inbegrepen zijn in de leaseprijs
c. boetes voor verkeersovertredingen.

22. Overdracht van rechten
a. Lessee verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Lessor te vorderen heeft of mocht hebben.
b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Lessee het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Lessee zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Lessee zou willen continueren, is Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Lessee, noch door Lessor worden herroepen.

23. Hoofdelijkheid
Indien meerdere natuurlijke of rechtspersonen als lessee van de auto zijn vermeld, is ieder van hen hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de lease-overeenkomst.

24. Adreswijzigingen
Lessee dient adresveranderingen binnen tien dagen schriftelijk aan lessor mede te delen.

25. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op deze overeenkomst, alsmede de individuele lease-overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van lessor is gelegen.